Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en wijzigingen daarvan gesloten tussen Schoonmaakbedrijf ’t Blomke (hierna: ’t Blomke) en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van ’t Blomke, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.2 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan ’t Blomke, van welke aard ook.

1.3 Voorwaarden van de opdrachtgever dan wel van derden zijn niet van toepassing, tenzij deze nadrukkelijk en onvoorwaardelijk door ’t Blomke schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Offerte

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2.2 Offertes van ’t Blomke zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2.3 De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen van ’t Blomke zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en werkzaamheden. Alles wat niet in de offerte van ’t Blomke wordt omschreven wordt gezien als extra en zal aan de opdrachtgever separaat op basis van de toepasselijke tarieven van ’t Blomke aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging

3.1 Indien een bestelling of opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bevestigd bindt dit de opdrachtgever. ’t Blomke is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging.

3.2 Indien een door ’t Blomke uitgebrachte offertedoor de opdrachtgever afwijkend wordt aanvaard, is het aan ‘Blomke om te beoordelen of een overeenkomst tot stand is gekomen. Daarvan is in elk geval sprake als door ’t Blomke de opdrachtbevestiging met de daarin verwoorde afwijkingen aan de opdrachtgever is gestuurd.

3.3 Indien de opdrachtgever de aan ’t Blomke gegeven opdracht annuleert, is hij verplicht alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten aan ’t Blomke te vergoeden.

Artikel 4 Levering & uitvoering opdracht

4.1 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht binnen de daarvoor overeengekomen of toepasselijke redelijke termijn moet worden uitgevoerd worden de daaruit voortvloeiende kosten, al dan niet vermeerderd met een overwerkvergoeding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.2. Overschrijding van een termijn door ’t Blomke leidt niet per definitie of van rechtswege tot haar aansprakelijkheid of schadeplichtigheid.

4.3. Indien tussen partijen een termijn voor nakoming is overeengekomen, dan geldt dit voor ’t Blomke slechts als fatale termijn indien de opdrachtgever en t Blomke dit schriftelijk zijn overeengekomen.

4.4 t Blomke is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden.

4.5 Indien ’t Blomke en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is ’t Blomke gerechtigd wachtkosten en/of onkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Indien opdrachtgever -na verkregen toestemming van ’t Blomke- materialen en/of gereedschappen van ’t Blomke heeft verkregen, is opdrachtgever verantwoordelijk/aansprakelijk voor deze materialen en gereedschappen.

4.7 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet aan ’t Blomke ter beschikking stellen, alsook eventuele andere hulpmiddelen die in redelijkheid nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

4.8 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven.

Artikel 5 Wijziging / aanpassing overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat kleine afwijkingen van de overeenkomst noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan ’t Blomke zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar haar inzicht wijzigen. De aldus gewijzigde werkzaamheden zijn tenminste van een gelijke kwaliteit. Voor zoveel mogelijk worden afwijkingen tijdig aan de opdrachtgever medegedeeld en in elk geval na afloop van de werkzaamheden.

5.2 Indien ’t Blomke tijdens de uitvoering van de overeenkomst concludeert dat blijvende afwijkingen van hetgeen is overeengekomen noodzakelijk zijn, en indien deze afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen.

5.3 Indien ’t Blomke en opdrachtgever in de situatie als bedoeld in artikel 5.2 niet tot overeenstemming komen over de prijsaanpassing hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden. De afrekening zal dan worden opgemaakt op basis van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, al dan niet vermeerderd met schadevergoeding op grond van artikel 6:277 BW.

Artikel 6 Hulpmiddelen en materialen

6.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de voor de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de door partijen overeengekomen prijs inbegrepen. ’t Blomke is vrij in haar keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

6.2. Eventuele tekortkomingen of schade vanwege het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven hulp- of reinigingsmiddelen zijn niet voor rekening van ’t Blomke.

Artikel 7 Prijs / tarieven

7.1 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen in de werkzaamheden optreden die naar het oordeel van ’t Blomke prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever geschieden. Artikel 5.3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

7.2 Jaarlijks kunnen de prijzen en tarieven van ’t Blomke worden verhoogd, telkens met een redelijke verhoging, doch (telkens) in elk geval met inachtneming van de index vanwege prijsinflatie.

7.3 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van ’t Blomke, ten gevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswegen van een dwingend karakter kunnen prijzen en tarieven worden aangepast, voor zoveel mogelijk met inachtneming van de van overheidswege maximaal toegestane maximale prijswijziging.

7.4 De wijzigingen in de aanneemsom zal aan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt, en in elk geval voorafgaand aan het opmaken van de eindfactuur.

Artikel 8 Betaling / rente – kosten

8.1 Facturering door ’t Blomke vindt plaats per maand. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum. Indien betaling na deze termijn geschiedt is van rechtswege rente verschuldigd op basis van 1% per maand, dan wel op grond van de wet, naar keuze van ’t Blomke. De genoemde betalingstermijn geldt als fatale termijn.

8.2 In geval van verzuim van de opdrachtgever komen de in redelijkheid gemaakte incassokosten,op de wijze als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW dan wel op grond van de WIK voor rekening van de opdrachtgever.

8.3 ’t Blomke is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, zonder dat zij ter zake schadeplichtig zal zijn, indien de opdrachtgever ondanks een daartoe gestelde redelijke termijn weigert te voldoen aan de op haar rustende betalingsverplichtingen.

8.4 Indien door opdrachtgever de verschuldigde bedragen, vanwege facturen en de in artikel 8.1 en 8.2. genoemde kosten, niet volledig worden voldaan vindt toerekening van de betaalde bedragen laats met in achtneming van artikel 6:44 BW.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 ’t Blomke draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld. In geval ’t Blomke voor de betreffende schade is verzekerd is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen.

9.2 ’t Blomke is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een ’t Blomke toe te rekenen toerekenbare tekortkoming bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. De aansprakelijkheid voor ’t Blomke beloopt niet meer dan € 10.000,00, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

9.3 Met schade, als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel is slechts bedoeld directe materiële schade en letselschade. ’t Blomke is niet aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade of andere niet in dit artikel genoemde schades, zoals schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten etc.

9.4 De opdrachtgever vrijwaart ’t Blomke voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.

9.5 De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het (ontdekken van het) schadevoorval te melden, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

Artikel 10 Concurrentiebeding

10.1 Het is de opdrachtgever verboden om gedurende de overeenkomst tussen ’t Blomke en haar personeel en gedurende een periode van zes maanden na afloop van die overeenkomst, personeel van ’t Blomke in dienst te nemen of op enigerlei wijze direct of indirect zonder toestemming van ’t Blomke werkzaam te doen zijn in haar bedrijf, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2.000,00 per week (een deel daarvan inbegrepen).

Artikel 11 Duur van de overeenkomst

11.1 De overeenkomst gaat in op de datum van de opdrachtbevestiging en geldt voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen. In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan deze door elk van de partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en telkens tegen het einde van een factuurperiode.

11.2 Wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ‘t Blomke voldoet of anderszins jegens t ’Blomke in verzuim is geraakt, of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, zijn alle vorderingen van ’t Blomke direct in het geheel opeisbaar. ’t Blomke heeft in dat geval het recht de overeenkomst direct te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval verplicht tot ongedaan making van verrichte prestaties en schadeloosstelling als bedoeld in de art. 6:271/277 BW.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien de overeengekomen werkzaamheden door ’t Blomke vanwege overmacht, zoals (doch niet uitsluitend) vanwege bijzondere weersomstandigheden, brand, opstand of werkstaking etc., niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk (kunnen) worden uitgevoerd, geeft dit opdrachtgever geen recht op vermindering van de overeengekomen aanneemsom gedurende de eerste zestien weken waarin de overmacht duurt, noch het recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13 Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten en transacties van ’t Blomke met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit overeenkomsten, die met deze overeenkomst verband houden, worden uitsluitende voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland.

13.3 Een geschil is aanwezig als een van de partijen verklaart, dat dit het geval is.